Privacy Verklaring

Deze website is eigendom van Waasland Motor NV. Kapelanielaan 2c, 9140 Temse – Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Waasland Motor NV met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 2c.

Verantwoordelijke voor de verwerking: Hedwig Vergauwen, Afgevaardigd-Bestuurder.
Telefoon: 03 771 47 53
E-mail: wm@waaslandmotor.com
Ondernemingsnummer: BE0436 614 717

Aan wie is dit privacy beleid gericht?

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Samen met onze verkoopsvoorwaarden vormt ons privacy beleid de grondslag op basis waarvan alle persoonlijke gegevens die wij van jou verkrijgen, of die jij ons verschaft, door ons verwerkt zullen worden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met jou hebben:

Door ons gegenereerde informatie

 Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie;

 • Adres, telefoon (vast en/of GSM), e-mail;
 • Indien je een bedrijf runt : bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of GSM), e-mail en ondernemingsnummer;
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor je belangstelling hebt getoond of een offerte hebt aangevraagd;
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten die je hebt aangekocht en informatie die verband houdt met de bestelling ervan;
 • Ingeval van uitvoering van een onderhoudsbeurt, technische of koetswerkherstelling: chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de onderhoudsbeurt of herstelling, gebruikte onderdelen, aantal en eenheidsprijs van de geleverde onderdelen en prestaties;
 • Datum van registratie van de gegevens en de bron ervan;
 • Als je contact met ons opneemt, kunnen wij een verslag van deze correspondentie bijhouden;
 • Wij kunnen je ook vragen schriftelijke of telefonische enquêtes in te vullen of te beantwoorden die wij gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Je bent evenwel niet verplicht om deze enquêtes in te vullen of te beantwoorden.
 • Wij verzamelen ook informatie over jouw computer, zoals, indien beschikbaar, jouw IP-adres, jouw type van computer, besturingssysteem en type van browser, voor systeembeheer en analyse van de bezoeken aan onze website. Dit zijn statistische gegevens over de surfhandelingen en -patronen van de bezoekers aan onze website, maar identificeren geen enkel individu. Om dezelfde reden kunnen wij informatie verkrijgen over jouw algemeen internetgebruik via een cookiebestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Ze helpen ons om deze website te verbeteren en om meer persoonlijke dienstverlening te bieden. Op die manier kunnen wij:
  • De omvang en de gebruikerspatronen van ons publiek inschatten;
  • Informatie opslaan over jouw voorkeuren, waardoor wij deze website kunnen aanpassen op basis van jouw persoonlijke interesses;
  • Jouw zoekopdrachten versnellen;
  • Herkennen wanneer je terugkeert naar deze website.
 • Je kan cookies weigeren door de instelling van jouw browser (Chrome, Internet Explorer, Firefox, e.d.) te activeren die je de mogelijkheid geeft de plaatsing van cookies te weigeren. Als je deze instelling selecteert, kan het zijn dat je geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen van deze website.

 Informatie afkomstig van derde partijen

Wij kunnen ook informatie over jou verwerken die afkomstig is uit externe databases (bv. van de fabrikant van jouw voertuig of van bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van persoonsgegevens) teneinde jouw gegevens update te houden of om je gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen.

 Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

 Met jouw toestemming (op basis van artikel 6a. van de privacywetgeving)

 Om jouw vraag te kunnen behandelen wanneer je ons vragen stelt via onze website of per telefoon;

 • Om je de newsletters te kunnen sturen waarvoor jij je hebt ingeschreven of om je deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen.

 Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van de met jou aangegane contractuele verbintenissen (op basis van artikel 6b. van de privacy wetgeving)

 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van jouw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden);
 • Voor het onderhoud, herstelling en depannage van jouw voertuig;
 • Voor boekhoudkundige doeleinden;
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures.

Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang.  Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor jouw privéleven bewaard blijft (op basis van artikel 6f. van de privacywetgeving)

 • Om jou te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van jouw marketingprofiel;
 • Om jouw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen;
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures.

Voor de bescherming van jouw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (op basis van art. 6d. van de privacywetgeving)

 • Om jou onverwijld te kunnen contacteren in geval van een terugroepingscampagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot jouw voertuig.

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (op basis van artikel 6c. van de privacy wetgeving):

 • In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen, waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

Kunnen jouw persoonsgegevens aan derden kunnen worden doorgegeven?

In volgende gevallen kunnen jouw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

 • Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. Callcenters, communicatiebedrijven, ICT-providers, Cloud providers, …) In dergelijk geval kunnen deze derden jouw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen;
 • Aan de fabrikant of invoerder van jouw voertuig;
 • Aan onze commerciële partners zodat zij je commerciële aanbiedingen kunnen sturen eventueel op basis van jouw marketingprofiel;
 • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.

Worden jouw gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Jouw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen of verwerkers buiten de Europese Unie, met uitzondering van de fabrikanten van de door ons gevoerde automerken.

Hoelang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard gedurende volgende termijnen.

 • Gegevens, verworven via onze website of na persoonlijk contact met het oog op de vraag tot informatie, documentatie, offerte of een proefrit zonder dat hier een contractuele verbintenis uit voort komt: 2 jaar
 • Gegevens, verworven tijdens het afsluiten van een contractuele verbintenis, zoals de aankoop van een wagen, accessoires of onderdelen, het onderhoud of herstelling van de wagen (al of niet onder waarborg) en persoonlijke gegevens die ons werden verstrekt met het oog op het bekomen van een financiële overeenkomst: 10 jaar
 • Gegevens waar een boekhoudkundige verwerking aan gekoppeld is (facturen, creditnota’s, e.d.): 10 jaar

 Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig en mogelijk zijn. Zodra wij jouw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsfuncties toepassen om te trachten ongeoorloofde toegang te vermijden.

 Welke zijn jouw rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschik je over een recht op toegang tot jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens van jou te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

Je beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet.  In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens, kan je vragen de verwerking te beperken totdat het geschil is beslecht. Tot slot beschik je over het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens.

Je beschikt eveneens over het recht tot overdracht van je gegevens. Dit heeft enkel betrekking op de door ons bijgehouden wagengegevens en de onderhouds- en herstelhistoriek van jouw wagen of wagens. Op verzoek – en na legitimatie van jouw identiteitsgegevens – zullen wij deze gegevens op papier aan jou overhandigen, mits bewijs van ontvangst.

Jouw recht op verzet

Je kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van jouw persoonsgegevens. Je kan zich tevens verzetten tegen de doorgaven van jouw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

Uitoefening van jouw rechten

Om jouw rechten uit te oefenen dien je ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van jouw identiteit en gericht aan volgend adres: Waasland Motor NV, t.a.v. de Afgevaardigd-Beheerder, Kapelanielaan 2c te 9140 Temse. Dit kan ook per e-mail gericht aan volgend e-mailadres: wm@waaslandmotor.com

Je kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be